Plusklas

Een plusklas is een speciale klas voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hieronder vallen ook de leerlingen die (hoog)begaafd zijn. De leerlingen werken in deze klas op een andere manier, en aan andere projecten/opdrachten dan de leerlingen van hun eigen klas. Zij werken in de plusklas onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep/klas.

Er zijn verschillende studies gedaan naar het effect van deze onderwijsaanpassing  en deze tonen aan dat ze effectief zijn. Daarnaast werden uit verschillende studies aanbevelingen gedaan. Zo bleek het een feit dat verrijkingsprogramma’s binnen de klas  minder positieve effecten laten zien op schoolse prestaties dan plusklasprogramma’s (en speciale klassen en scholen) voor (hoog)begaafde leerlingen.

Dit betekent dat, naast een verrijkingsprogramma in de eigen groep, een plusklas of verrijkingsgroep wenselijk is. Het is van belang dat er binnen een school meerdere aanpassingen worden geboden en dat per leerling wordt gekeken welke aanpassingen op welk moment tot de beste resultaten leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: compacting, verbreden, verdiepen of versnellen.

De leereigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen, maken duidelijk waarom het van belang is dat er extra maatregelen genomen moeten worden:

 • Hoog werktempo
 • Weinig behoefte aan instructie ( Dat is iets anders dan geen behoefte aan  instructie.)
 • Weinig behoefte aan herhaling- en oefenstof
 •  Didactische voorsprong

Onderzoek wijst uit dat (hoog)begaafde kinderen veel hebben aan contacten met intellectuele ‘peers’. Dat wil zeggen, kinderen die net zo denken als zij, maar verschillend van leeftijd (kunnen) zijn. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • Mee mogen doen met een groep andere (hoog)begaafde kinderen kan voor een kind betekenen dat zijn of haar eigen mogelijkheden worden (h)erkend.
 • Kinderen moeten een evenwichtig en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.
 • Als een hoogbegaafde leerling zich alleen maar kan meten met leeftijdgenoten, kan het  een vertekend beeld krijgen van  zijn/haar eigen competenties. Dat kan leiden tot faalangstig of  juist nonchalant gedrag, ook ten opzichte van het leren.
 • De onderwerpen die een (hoog)begaafd kind bezighouden sluiten vaak niet aan bij die van leeftijdsgenoten. Dat kan de communicatie belemmeren. Denk hierbij aan het oefenen van sociale vaardigheden. Daarnaast worden de kinderen in de peerscontacten eerder uitgedaagd tot nieuwe initiatieven.
 • De peerscontacten zijn nodig om effectief te kunnen leren: eigen ideeën, oplossingen en strategieën kunnen worden besproken met andere kinderen  die hen begrijpen.
 •  Door deelname aan de verrijkingsklas, kan een kind vaak beter omgaan met situaties die meer aanpassing van hem/haar vragen.
 • In de plusklas kan meer ingespeeld worden op de interesses van het kind, het aanbod is meer flexibel dan in de eigen groep.

Te Boekhorst-Reuver en collega’s (2010)hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop leerkrachten kunnen worden toegerust bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs. Daartoe hebben zij ontwerprichtlijnen opgesteld waarmee wenselijke doelen en vaardigheden op een rij zijn gezet. Hieraan ten grondslag lagen verschillende modellen van hoogbegaafdheid. Criteria waaraan de doelen voor hoogbegaafde leerlingen moeten voldoen:

1. Aansluiten bij de kenmerkende eigenschappen van  de groep (hoog)begaafde   leerlingen, met daarbij oog voor de specifieke cognitieve, sociale en emotionele  behoeften, capaciteiten en interesses van de individuele (hoog)begaafde leerling.

2. Betrekking hebben op meerdere gebieden en vormen van intelligentie.

3. Betrekking hebben op zowel cognitieve als niet-cognitieve factoren (waaronder taakgerichtheid / motivatie, creatief vermogen, persoonlijkheid, prestatievermogen,  stressgevoeligheid, werk- en leerstrategieën, reguliere vaardigheden, zelfvertrouwen, metacognitieve vaardigheden, leer-/studievaardigheden, (hogere) denkvaardigheden en vaardigheden in het vergaren en reproduceren van kennis).

 

Plusklassen in Arnhem en Velp

In januari staat ik met de Pientere Kleuter Club. Meer informatie vind je hier.

Voor plusklassen die ook ruimte bieden aan oudere kinderen verwijs ik naar: